Infrastruktura wodno-ściekowa w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020

Podobnie jak w przypadku działań z zakresu infrastruktury drogowej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, stanowi główne źródło środków finansowych na realizację projektów wodno-ściekowych.

Na zachowanie i poprawę jakości środowiska naturalnego, w tym poprzez realizację projektów wodno-ściekowych zagwarantowano ok. 3,1 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównymi celami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 będą:

a) konieczność ograniczenia zrzutów nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków.

b) efektywne zagospodarowanie przyrastającej masy osadów ściekowych,

c) wdrożenie efektywniejszych rozwiązań z zakresu oczyszczania ścieków przemysłowych.

Priorytetowe tematy z zakresy gospodarki wodno-ściekowej wynikają z obowiązku spełnienia zobowiązań wynikających w szczególności Dyrektywy 91/271/EWG r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wnioski aplikacyjne będą mogły dotyczyć m.in. :

a) budowy nowej infrastruktury jak i modernizacja istniejących już obiektów m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, podwyższonego stopnia usuwania biogenów lub zwiększenia przepustowości systemu,

b) wdrożenia rozwiązań z zakresu gospodarki osadami ściekowymi w celu innego niż składowanie ich zagospodarowania,

c) wdrożenia systemów zaopatrywania ludności w wodę, w tym systemy zarządzania dystrybucją oraz likwidowania strat wody,

a) wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie zwiększania efektywności oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ograniczania zużycia wody w procesach produkcyjnych.

Przewiduje się wsparcie Beneficjentów w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM.

W ramach środków regionalnych rozproszonych na 16 województw w całej Polsce również przewidziano realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

W roboczych wersjach Programów Operacyjnych tego typu działania określono mianem: inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie.

Na szczeblu regionalnym działania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej będą miały na celu przede wszystkim wzrost liczby osób korzystających z oczyszczalni ścieków oraz z systemów zaopatrzenia w wodę. Przewiduje się wsparcie Beneficjentów w aglomeracjach o wielkości do 10 000 RLM.

Wśród typowych inwestycji jakie będą mogły zostać zrealizowane na szczeblu regionalnym można wymienić m.in.:

a) budowę i modernizację systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia

i stacje uzdatniania wody),

b) kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawa parametrów już istniejących oczyszczalni, wsparcie dla gospodarki osadami

ściekowymi,

c) zakup urządzeń i aparatury (np. mobilne laboratoria, instalacje kontrolno-pomiarowe), zakup i remont urządzeń służących gromadzeniu, odprowadzaniu, uzdatnianiu i przesyłowi wody,

wdrożenie nowych technologii służących oszczędzaniu wody i odnowy wody.

W zależności od specyfiki województwa np. rozproszone budownictwo mieszkalne lub tereny rolne, przewidziano zapewnienie środków na budowę przydomowych lub przyzakładowych oczyszczalni ścieków np. woj. Warmińsko-Mazurskie.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uwzględniono również zadania inwestycyjne związane z gospodarką wodno-ściekową – w działaniu Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich oraz osi priorytetowej LEADER.

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 000 000,00 zł na

beneficjenta w okresie realizacji Programu.

Lokalizacja projektów powinna obejmować miejscowości wiejskie i miasta do 5 tys. mieszkańców, znajdujące się poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Beneficjentami środków unijnych związanych z gospodarką wodno-ściekową będą mogły być przede wszystkim JST i ich związki oraz przedsiębiorstwa komunalne.

W ramach Programu EWT 2014-2020 nie przewidziano wsparcia dla projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz