Dofinansowanie szkoleń w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020

W latach 2007-2013 dzięki środkom finansowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z bezpłatnych szkoleń zawodowych skorzystać mogły zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo jak i pracujące oraz samozatrudnione. Już w 2012 roku liczba osób, które skorzystała z tego typu wsparcia szacowana była na ponad 3,7 mln. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przeznaczona została kwota 9,7 mld euro, co w dużej mierze pozwoliło na sfinansowanie szkoleń tzw. ”twardych”, zawodowych, jak i miękkich, służących rozwojowi kompetencji czy cech osobowościowych.

W nowej perspektywie finansowej program PO KL w dużej części zastąpi program POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój. Co ciekawe, jest to pierwszy program operacyjny, którego beneficjentami mają być z założenia wyłącznie ludzie młodzi – do 29 roku życia. Na jego realizację w ciągu najbliższych 6 lat przewidziana jest kwota 4,69 mln euro. POWER powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Dodatkowo, wsparcie szkoleniowo-doradcze dostępne będzie także za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych realizowanych na szczeblu danego województwa oraz częściowo w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników sektora MŚP możliwe będzie m.in. w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8.9 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług, w którym przedsiębiorcy będą decydować o rodzaju, formie i zakresie usług, z jakich skorzystają. Z uwagi na fakt iż część projektów szkoleniowych realizowanych w latach 2007-2013 była niedopasowana do potrzeb rynku to pomysł ten wydaje się jak najbardziej słuszny. Interwencja realizowana będzie m.in. poprzez wdrożenie kompleksowej i zindywidualizowanej oferty wsparcia pracodawców (poprzedzonej diagnozą potrzeb), w tym w zakresie identyfikacji i analizy potrzeb szkoleniowych oraz późniejszej realizacji procesu szkolenia, specjalistycznego doradztwa, mentoringu oraz coachingu.

Pomoc będzie także ukierunkowana na realizację wsparcia typu outplacement skierowanego do pracowników będących w okresie wypowiedzenia w związku z prowadzoną w przedsiębiorstwach restrukturyzacją lub reorganizacją, bądź zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W nowej perspektywie finansowej preferowane będą między innymi następujące projekty szkoleniowe:

– realizowane w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej,

-ukierunkowane na osoby w wieku 50 lat i więcej, z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach zawodowych,

– identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrującego aktywności wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania.

Innym, kluczowym elementem systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba mogła w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi. Będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców).

Obecnie trwają negocjacje nowych programów operacyjnych, które będę wdrażane na szczeblu krajowym oraz poszczególnych województw . Od zakończenia tego procesu zależy, kiedy będą ogłoszone pierwsze konkursy. Niestety wszystko na to wskazuje, że naboru pierwszych wniosków możemy się spodziewać najwcześniej w połowie 2015r.

Dodaj komentarz