Infrastruktura drogowa w nowej perspektywie unijnej.

Jednym z najważniejszych czynników stanowiących o rozwoju obszarów pod względem społeczno-gospodarczym w Polsce jest dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa.

Inwestycje infrastrukturalne podobnie jak to było w poprzedniej perspektywie unijnej 2007-2013, jak i w nowej na lata 2014-2020 stanowią priorytetowe tematy zarówno na szczeblu lokalnym regionalnym jak i krajowym.

Głównym i największym źródłem dotacji na inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej będzie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Na realizację inwestycji infrastrukturalnych zapewniono ok. 3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty drogowe realizowane w ramach środków krajowym mają przyczynić się do stworzenia spójnej, jednolitej sieci transportowej TEN-T obejmującej obszar całego kraju.

W Programie będą realizowane projekty, których efektem będzie stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości pozwalającej na skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu wszystkich miast wojewódzkich z Warszawą.

Środki unijne w ramach programu krajowego zostaną skoncentrowane na budowie dróg ekspresowych, budowa autostrad zostanie zakończona ze środków krajowych, natomiast drogi niższych niż krajowe kategorii będą finansowane z programów regionalnych.

Poza inwestycjami dotyczącymi budowy, przebudowy lub rozbudowy dróg ekspresowych, realizowane będą również obwodnice miast. Dla usprawnienia metod zarządzania ruchem drogowym, w szczególności na drogach o dużym natężeniu ruchu, wykorzystywane będą systemy ITS, które przyczynią się nie tylko do usprawnienia warunków ruchu, ale dzięki przekazywanym informacjom o stanie ruchu, także do zwiększenia jego bezpieczeństwa.

Beneficjentami środków unijnych na szczeblu krajowym będą przede wszystkim zarządcy krajowej infrastruktury drogowej.

W ramach Programów Regionalnych dla poszczególnych 16 województw również przewidziano środki na infrastrukturę drogową.

W przypadku projektów regionalnych będą miały na celu budowę, przebudowę i modernizację sieci drogowej, w taki sposób, aby usuwała niedobory w przepustowości oraz zapewniała połączenia regionalnej sieci transportowej z TEN-T. Inwestycje w infrastrukturę transportową będą uzupełniane inwestycjami w bezpieczeństwo ruchu drogowego (BRD).

Realizacja projektów na szczeblu regionalnym pozwoli na zmniejszenie skali marginalizacji poszczególnych regionów w Polsce oraz przyczyni się do zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi.

Beneficjentami środków unijnych na szczeblu krajowym będą przede wszystkim zarządcy krajowej infrastruktury drogowej, gminy i powiaty.

Również na szczeblu lokalnym nie zapomniano o zagwarantowaniu środków finansowych na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewidziano kontynuację działania Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich oraz osi priorytetowej LEADER. W ich ramach uwzględniono realizację projektów dotyczących budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

Beneficjentami środków unijnych będą mogły zostać gminy lub powiaty. Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 000 000,00 zł na Beneficjenta w okresie realizacji Programu, czyli w okresie 2014-2020.

Projekty będą mogły być realizowane w miejscowościach wiejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców.

Uzupełniającym źródłem pozyskania kapitału na realizację inwestycji drogowych są Europejskie Programy Współpracy Terytorialnej na lata 2014 – 2020, w szczególności w ramach Programu EWT Polska – Słowacja przewidziano realizację zadań mających na celu poprawę stanu dróg polsko-słowackiego pogranicza.

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz