Na co mogą liczyć przedsiębiorcy w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020?

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przewidziane jest zwiększenie możliwości dofinansowania na rozwój przedsiębiorstw w sektorze MSP.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego środki dla przedsiębiorców będą dostępne w kilku osiach priorytetowych, w zależności od charakteru przedsięwzięcia. Pierwsze konkursy w ramach nowego programu dostępne będą zapewne w przyszłym roku, a wpływ na to mają przede wszystkim obecnie trwające negocjacje zapisów nowego programu z Komisją Europejską.

W nowym RPO preferowane będzie podejście charakteryzujące się wysokim potencjałem w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz wpisujące się w strategie inteligentnej specjalizacji. Koncepcja inteligentnej specjalizacji jest oparta na założeniu, że dany region może zbudować swoją przewagę konkurencyjną w oparciu o specyficzne dla danego terytorium regionalne potencjały. W województwie zachodniopomorskim do regionalnych specjalizacji zalicza się:
– biogospodarka (oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy)
– działalność morska i logistyka
– przemysł metalowo-maszynowy
– usługi przyszłości (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, IT czy przemysły kreatywne)
– turystyka i zdrowie

W nowym programie dofinansowania dla przedsiębiorców będą dostępne w szczególności w I osi priorytetowej Gospodarka-Innowacje-Technologie na którą przeznaczono 326 mln euro. Przedsiębiorcy będą mogli uzyskać wsparcie m.in. na:
– Projekty badawcze
– Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
– Projekty polegające na wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników badań naukowych i prac rozwojowych
– Wsparcie działalności nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu
– Wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej (np. udział w giełdach kooperacyjnych, międzynarodowych targach bądź misjach gospodarczych)
– Inwestycje w przedsiębiorstwach

W II osi priorytetowej Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego przedsiębiorstwa będą mogły otrzymać dofinansowanie na projekty związane z rozwojem usług i produktów opartych na TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). Następujące typy projektów zostały określone w tym działaniu:
– wdrożenie w przedsiębiorstwach kompleksowych rozwiązań informatycznych pozwalających na interakcję on-line z klientami i kooperantami, np. projekty mające na celu otwarcie kanału informatycznego, jako nowego kanału sprzedaży.
– przeniesienie części funkcjonowania przedsiębiorstwa do sfery wirtualnej np. praca zdalna, zdalne zarządzanie kadrami czy przedsiębiorstwem, budowanie systemów komunikacji VPN.

Możliwe będzie także dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w odnawialne źródła energii. W III osi priorytetowej Wsparcie Gospodarki Niskoemisyjnej dla przedsiębiorstw będą dostępne możliwości dofinansowania w priorytecie inwestycyjnym 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Wśród potencjalnych typów projektów można wymienić:
– Termomodernizacja budynków przemysłowych, handlowych i usługowych
– Wdrożenie technologii oszczędzających zużycie energii elektrycznej lub cieplnej

Bardzo duże możliwości dofinansowania dla projektów z zakresu B+R będzie również umożliwiał nowy krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Głównym celem programu będzie pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na projekty B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe. W nowym programie to przedsiębiorcy będą decydować na jakie badania przeznaczyć środki, gdyż ich głównym zadaniem będzie wdrożenie wyników tych badań w przedsiębiorstwach. Duży nakład zostanie poniesiony na finansowanie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. Przedsiębiorstwa planujące samodzielną realizację projektów B+R będą mogły otrzymać wsparcie na wyposażenie laboratorium. Finansowane będą także koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, uzyskaniem ochrony praw własności intelektualnej czy umiędzynarodowienie firmy na rynkach światowych.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziane są działania związane z rozwojem przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Źródłem dotacji dla przedsiębiorców będzie oś LEADER – priorytet nr 6 „Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”, gdzie w ramach celu 6B „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w której uwzględniono rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych.

Podobnie jak to miało miejsce w obecnie realizowanej perspektywie w ramach działania 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw za wydatki kwalifikowane będzie można uznać m.in. roboty budowlane, zakup środków trwałych, wyposażenia oraz oprogramowania. Premiowane będą projekty spełniające m.in. następujące kryteria: innowacje na danym obszarze objętym wsparciem, zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie Środowiska, nowe miejsca pracy. Limit pomocy będzie ustalany przez Lokalne Grupy Działania, jednakże wysokość na jednego przedsiębiorcę nie powinna przekroczyć 300 000 zł w ramach nowego okresu programowania.

Aktualne informacje na temat funduszy UE na lata 2014-2020 znaleźć można na portalu nowedotacjeunijne.eu

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz