Projekty B+R- na co zwracać uwagę?

Jednym z priorytetów państw członkowskich Unii Europejskiej jest dążenie do rozwoju inteligentnego, tj. rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Bezpośrednim efektem podejmowania działań zmierzających do realizacji takich założeń ma być wzrost nakładów na inwestycje w badania i rozwój w całej Unii.

W badaniach obrazujących innowacyjność krajów UE Polska wciąż zajmuje niską pozycję. Polska należy do grupy państw określonych jako „skromni innowatorzy”, osiągając wynik ponad dwukrotnie gorszy niż średnia europejska. Jedną z przyczyn tak słabej pozycji Polski są stosunkowo niskie nakłady na działalność badawczo-rozwojową, które w 2011 roku osiągnęły poziom 0,77% PKB. Zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi w rządowych dokumentach strategicznych do 2020 r. powinien nastąpić wzrost wartości wskaźnika do poziomu 1,7% PKB. W szczególności konieczne jest pobudzenie udziału przedsiębiorstw w finansowaniu B+R.

W związku z powyższym w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 szczególnie traktowane będą projekty B+R, a programem, który będzie odpowiadał za rozwój innowacyjności w Polsce będzie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Duże możliwości pozyskania środków na badania i rozwój będą również w Regionalnych Programach Operacyjnych czy Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.

Celem głównym PO IR będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, wyrażające się głównie zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, w szczególności poprzez:

– wsparcie przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo-rozwojowej,

– podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych,

– zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badań naukowych.

Wsparcie ze środków unijnych będzie skoncentrowane na projektach realizowanych w obszarach inteligentnych specjalizacji, czyli na wybranych dziedzinach nauki i gospodarki, stanowiących potencjał rozwojowy poszczególnych regionów oraz całego kraju. Podstawowym elementem PO IR będą instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej. Ze względu na potrzebę stymulowania transferu wiedzy z sektora publicznego do gospodarki, w PO IR zastosowane zostaną rozwiązania promujące współpracę sektora nauki z przedsiębiorcami.

Duży nakład zostanie poniesiony na finansowanie projektów od pomysłu do rynku. Założeniem PO IR jest bowiem wsparcie realizacji całego procesu powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. Przedsiębiorstwa planujące samodzielną realizację projektów B+R będą mogły otrzymać wsparcie na wyposażenie laboratorium. Finansowane będą także koszty związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, uzyskaniem ochrony praw własności intelektualnej czy umiędzynarodowienie firmy na rynkach światowych. Oprócz innowacji technologicznych wsparciem objęte będą towarzyszące im innowacje nietechnologiczne, pozwalające na zwiększenie efektywności działań organizacyjnych czy zarządczych w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej w PO IR priorytetowo będą traktowane ekoinnowacje– innowacyjne technologie środowiskowe w dziedzinie ochrony środowiska, w tym w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza oraz adaptacji do zmian klimatu. W zasadach wyboru projektów do wsparcia zostaną wskazane kryteria, które będą premiowały realizację projektów zgodnie z najefektywniejszymi metodami pod względem oddziaływania na środowisko.

Celem PO IR jest podniesienie pozycji polskiej nauki na arenie światowej oraz wzrost jakości badań prowadzonych w jednostkach naukowych. Cel ten będzie realizowany poprzez wspieranie współpracy badawczej w ramach sieci naukowych i naukowo-przemysłowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozwój kadr B+R. Proces wyboru projektów do wsparcia w ramach PO IR będzie prowadzony w oparciu o ustalone, jawne kryteria, których celem będzie wyselekcjonowanie najlepszych pod względem jakości projektów.

avatar
Autor:

Doradztwo w zakresie projektów unijnych. Finansowanie inwestycji. Obsługa inwestorów, dotacje na rozwój firmy. Zarządzanie projektami. Realizacja projektów szkoleniowych i pisanie wniosków unijnych.

Dodaj komentarz