Program Patent Plus

Nabory w ramach działania „Patent Plus” organizowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Warszawy.

Wnioskodawcami mogą być:

 

– uczelnie,

– instytuty badawcze, naukowe PAN,

– mikro, mały lub średni przedsiębiorstwa.

 

Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie procesu patentowego wynalazku, którego jest właścicielem bądź współwłaścicielem.

Jeśli Wnioskodawca nie jest jedynym uprawnionym do wynalazku – konieczne jest załączenie do Wniosku kopii umowy o wspólności patentu określającej w szczególności wzajemne uprawnienia i obowiązki związane ze wspólnym wynalazkiem, w tym podział kosztów ponoszonych w związku ze zgłoszeniem wynalazku, udział poszczególnych podmiotów w prawie do uzyskania patentu, podział korzyści z uzyskanego patentu.

 

Dofinansowanie udzielane jest na następujące etapu procesu patentowego:

 

Etap I, obejmuje:

a) badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;

b) analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;

c) opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.

 

Etap II, obejmuje:

a) zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;

b) zgłoszenie wynalazku w trybie PCT;

c) wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.

Wnioskodawca może wnioskować na oba etapy lub tylko etap II. Wówczas musi przedstawić wszystkie wymagane dokumenty opracowane w etapie I.

Na etapie aplikowania o środki należy wykazać jakie nakłady finansowane zostały poniesione na opracowanie wynalazku np. badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe. Na podstawie tych wydatków wyznaczana jest górna granica dofinansowania.

Łączny okres realizacji Projektu nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Maksymalny poziom dofinansowania to 800 000,00 zł.

 

Wyliczenie stopy dofinansowania:

– Wnioskodawca musi na podstawie faktur określić ile wydał na:

a) badania podstawowe (100% dofinansowania)

b) badania przemysłowe (50% dofinansowania + 10/20 pp w zależności mikro, mały czy średni)

c) prace rozwojowe (25% + 10/20 pp w zależności mikro, mały czy średni)

Na bazie tego wyliczana jest efektywna stopa dofinansowania. Na kontroli będzie to weryfikowane.

Wymagania formalne:

Ocena formalna dokonywana jest według następujących kryteriów:

1) spełnienie warunków uczestnictwa określonych w Regulaminie;

2) złożenie wniosku w wymaganym terminie;

3) wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku;

4) przedłożenie prawidłowego kosztorysu;

5) załączenie dokumentów wskazanych w Załączniku 4 do Regulaminu;

6) podpisanie wniosku oraz dokumentów wskazanych w Załączniku nr 4 przez osobę

 

Wnioskodawcę lub dołączenie stosownego pełnomocnictwa. Wniosek niespełniający kryteriów formalnych podlega jednokrotnemu uzupełnieniu w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wyniku oceny.

O ostatecznym sukcesie wniosku decydują następujące czynniki m.in.:

a) Potencjał Wnioskodawcy (zasoby materialne i osobowe niezbędne do wykonania projektu oraz dotychczasowe doświadczenie w komercjalizacji uzyskanych patentów)

b) Możliwość zastosowania wynalazku w gospodarce, lub jego innego praktycznego wykorzystania

c) Udział środków własnych w realizacji projektu

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej oraz analizy finansowo-ekonomicznej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył kierunek Finanse i Bankowość o specjalności Rachunkowość. Posiada również wykształcenie informatyczne uzyskane w szkole Policealnej - Maius College. Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w tematyce funduszy unijnych. Jest autorem bądź współautorem wielu dokumentacji aplikacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka 2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 czy Programu Operacyjnego „RYBY”.

Dodaj komentarz