Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 24 czerwca ogłosiło drugi konkurs w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Budżet Centrum przeznaczony na dofinansowanie realizacji Projektów wyłonionych w II konkursie Programu wynosi 220 mln PLN. Zgodnie z regulaminem konkursu Strategmed jego celem jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

kardiologii i kardiochirurgii;

onkologii;

neurologii i zmysłach;

medycynie regeneracyjnej.

Wnioski do konkursu Strategmed może składać konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), tj. grupa co najmniej pięciu jednostek organizacyjnych mających siedzibę na terytorium RP, w której skład wchodzi: co najmniej jedna jednostka naukowa spełniająca kryteria organizacji badawczej określone w art. 30 pkt 1 ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych oraz co najmniej jeden przedsiębiorca będący przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 1 Załącznika I do ogólnego rozporządzenia w sprawie włączeń blokowych posiadający gotowość do wdrożenia rozwiązania będącego wynikiem projektu, oraz uzupełniająco do minimum wskazanego powyżej: jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne jednostki organizacyjne.

Dofinansowanie Projektu może być przeznaczone na:

1) fazę badawczą (Faza A), obejmującą:

a) badania podstawowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 3a ustawy o zasadach finansowania nauki – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Koszty kwalifikowane badań podstawowych mogą stanowić maksymalnie 15% kosztów kwalifikowanych Projektu ogółem. Dofinansowanie na badania podstawowe może zostać udzielone wyłącznie jednostce naukowej, w przypadku uzasadnionym specyfiką Projektu;

b) badania przemysłowe – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 3c ustawy o zasadach finansowania nauki – badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych;

c) prace rozwojowe – zgodnie z definicją w art. 2 pkt. 4 ustawy o zasadach finansowania nauki – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług.

2) fazę przygotowań do wdrożenia (Faza B), obejmującą działania, których celem jest przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (tj. komercjalizacji).

Wniosek musi obejmować zarówno fazę badawczą jak i fazę przygotowań do wdrożenia.

Łączny okres realizacji fazy badawczej i fazy przygotowań do wdrożenia nie może przekraczać 3 lat, przy czym realizacja fazy przygotowań do wdrożenia nie może trwać dłużej niż 1,5 roku. Kwota wnioskowanego dofinansowania na realizację Projektu nie może być niższa niż 10 mln PLN.

Dodaj komentarz