ABC Leasingu

Leasing to nic innego jak rodzaj umowy wynajmu. Szczegółowy opis tej transakcji znaleźć można w art. 709 KC gdzie czytamy, że „przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony,
a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego”.

W Polsce leasing występuje w kilku formach:

a) Leasing operacyjny

b) Leasing finansowy

c) Leasing mobilny

d) Leasing zwrotny

e) Leasing konsumencki

Niezależnie od przyjętej formy leasingu niemal zawsze wymagana jest wpłata własna czyli czynsz inicjalny. Jego wysokość uzależniona jest od przedmiotu leasingu oraz ratingu przedsiębiorstwa i wynosi 0-20% wartości przedmiotu leasingu. Ważnym elementem jest ubezpieczenie w trakcie trwania leasingu, i co do zasady zabezpieczenie dostarcza leasingodawca. Oczywiście można przedstawić ubezpieczenie zewnętrzne, wybranego przez siebie ubezpieczyciela, ale w większości przypadków jest to zabieg nieopłacalny. Po pierwsze leasingodawca może zaoferować atrakcyjniejszą wysokość składki ubezpieczenia, a po wtóre opłata manipulacyjna od 100zł – 500 zł za wydanie zgody na zmianę firmy ubezpieczającej.

Najbardziej popularne rodzaje leasingu to operacyjny i finansowy. Podobieństwo tych dwóch form kończy się na co miesięcznych ratach, które jesteśmy zobligowani zapłacić. Różnice mają charakter podatkowo kosztowy. Innymi słowy inne korzyści podatkowe czerpać będzie firma z leasingu operacyjnego a inne z leasingu finansowego. Co do zasady przy leasingu operacyjnym przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej). Obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych należy zatem do niego. Natomiast kosztami uzyskania przychodu korzystającego
z przedmiotu umowy są raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.
Z kolei przy leasingu finansowym podatnik musi wiedzieć, iż przedmiot leasingu zostanie zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy, więc przeciwnie do leasingu operacyjnego, to na nim spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów korzystający może jedynie zaliczyć część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast należy uiścić w całości z góry przy pierwszej racie tuż po odbiorze przedmiotu. Warto wspomnieć, że klient staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty. Przy leasingu operacyjnym oraz finansowym warto wspomnieć o kosztach początkowych związanych
z podatkiem VAT. Otóż przy leasingu operacyjnym VAT doliczany jest do każdej raty, natomiast przy leasingu finansowym przedsiębiorca musi go zapłaci od razu z góry.

Leasing mobilny kolejnym typem leasingu i swoją strukturą przypomina leasing operacyjny. Jest świetną alternatywą dla firm, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Usługa polega na z góry określonym wynajmowaniu środka transportu przy jednoczesnym
z góry określonym przebiegu. Na koniec trwania umowy możemy środek transportu wykupić, lub wziąć kolejne auto. Atutem tego rozwiązania jest również fakt, że w cenę raty wynajmu wliczony jest serwis samochodu oraz ubezpieczenie. Innymi słowy wystarczy auto tankować
i czerpać przyjemność, jednocześnie nie martwiąc się o naprawy serwisowe. Warto zaznaczyć, że podatek VAT doliczany jest do każdej raty, w której są ujęte koszty z wiązane
z serwisowanie i ubezpieczeniem.

Leasing zwrotny (ang. sale and lease back) stanowi szczególny rodzaj leasingu. Jego istotą jest powiązanie umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki trwałe firmie leasingowej, z równoczesnym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na warunkach ustalonych
w umowie leasingu. W tej operacji zachodzi zamiana prawa własności danego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odzwierciedla jego bieżącą wartość rynkową. Od chwili zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący (nabywca) i pomimo sprzedaży danego składnika aktywów korzystający nadal z niego korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia. Ten rodzaj leasingu w dużym stopniu przypomina kredyt, ale w przeciwieństwie do niego jest tańszy oraz przynosi wymierne korzyści podatkowe. Dodatkowo kiedy firma jest w „dołku”, dzięki leasingowi zwrotnemu może sprzedać środki trwałe jednocześnie z nich korzystać
i poprawić płynność finansową. Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym uczestnikom rynku, którzy posiadają wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez duże, średnie
i małe przedsiębiorstwa działające w różnych sektorach, w tym w przemyśle, transporcie, logistyce, usługach i ochronie zdrowia.

I w końcu ostatni leasing – konsumencki. Na koniec bo jego udział w rynku nie wynosi nawet 2%. Jest nie popularny i nie polecany. Być może ze względu na cenę albo na funkcjonalność albo na barierę psychiczną, że właścicielem jest firma leasingowa, a nie konsument. Moim zdaniem jedyną przyczyną dla której leasing konsumencki jest nieatrakcyjny, to brak funkcjonalności podatkowej, jak w przypadku pozostałych umów leasingowych (finansowy, operacyjny). Może w przyszłości jak rata leasingu konsumenckiego będzie mogła stanowić koszt uzyskania przychodu przez osoby fizyczne, wówczas przełoży się to na liczbę podpisywanych umów.

 

Dodaj komentarz