Factoring można zaliczyć do jednej z wielu usług finansowych. Pozwala on zachować płynność finansową firmom oraz przedsiębiorstwom. Z naszych badań wynika, że ta forma finansowania nie jest zbyt popularna wśród przedsiębiorców (tylko 2% badanych korzysta z tego rozwiązania), postaram się zatem ją Państwu przybliżyć.

Firmy mające problemy z uzyskaniem zapłaty za wykonaną usługę od klienta, który ma problem z wypłacalnością lub celowo zwleka z wypłaceniem odpowiednich pieniędzy, często uciekają się do przedsiębiorstw factoringowych w celu zabezpieczenia się. Często zdarza się tak, że być albo nie być danej firmy zależy właśnie od wypłacalności jej klientów.

Podstawowym warunkiem, jaki stawia faktor klientowi jest to, że nabywa tylko wierzytelności nie przeterminowane. W takim wypadku firma – klient otrzymuje należne wynagrodzenie przed upływem terminu spłaty wierzytelności. Najczęściej wypłata takiej należności odbywa się w ciągu doby. Staje się to coraz bardziej popularną formą ściągania należności od klientów, dlatego firmy factoringowe zmieniają swoje oferty jak najbardziej dopasowując się do klienta.

Firma taka nie przebiera w środkach, aby odzyskać powierzone jej wierzytelności. Zaczynają od wysyłania upomnień, następnie naliczają coraz to wyższe odsetki, a jeżeli to nie pomaga dociekają swojej własności na drodze sadowej, co zawsze jest na niekorzyść strony pozwanej. Jeżeli strona pozwana przegra rozprawę sądową jest zobowiązana do poniesienia kosztów rozprawy. Przejmowane są długi zarówno krajowe jak i te dokonywane poza granicami kraju.

Dlaczego factoring :

-wymusza go trend do wydłużenia terminu płatności od odbiorców;
-powoduje poprawę płynności finansowej firmy (szybki obieg pieniądza)
– daje możliwość zwiększenia obrotów bez angażowania środków własnych ;
– pomaga w realizacji dużych projektów ( są łatwiejsze do „udźwignięcia” z finansowego punktu widzenia);
– jest wynikiem braku możliwości zaciągnięcia tradycyjnego kredytu (przede wszystkim jest to związane z brakiem odpowiednich zabezpieczeń);

Jakie są zalety factoringu:

-poprawa płynności finansowej ;
– możliwość uzyskania upustów u własnych dostawców;
– możliwość udzielania kredytów kupieckich;
– możliwość zaoferowania dłuższych terminów płatności kontrahentom;
– elastyczne finansowanie działalności bieżącej uzależnione od poziomu sprzedaży;
– dyscyplinowanie kontrahentów pod względem terminowości płatności;
– zwiększenie wiarygodności firmy;
– możliwość decydowania o momencie dyskontowania wierzytelności, a tym samym uruchomienia finansowania;
– nie obciąża bilansu firmy;
– niski koszt w kontekście korzyści jakie za sobą niesie

 

Factoring ,a kredyt – istotne różnice:

– z definicji większe linie finansowe, niż w przypadku finansowania typu overdraft;
– możliwość uzyskania finansowania przez przedsiębiorców o słabszej kondycji;
– brak obciążenia bilansu przedsiębiorstwa;
– spłata zadłużenia bez angażowania środków własnych;
– zabezpieczenie jedynie w postaci cesji praw do wierzytelności;
– obok finansowania , factoring to także ewidencja wierzytelności, inkaso i monitoring płatności, jak również zabezpieczenie się przed brakiem płatności od odbiorców ;
– elastyczna forma finansowania – uruchomienie finansowania w miarę potrzeb

 

Różnice Factoring Kredyt
Zakres świadczonych usług Finansowanie obrotu, monitorowanie dłużników w przypadku opóźnień w płatnościach, raportowanie w szerokim zakresie portfela należności klienta, przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorcy w przypadku factoringu pełnego Finansowanie obrotu
Zabezpieczenie Zabezpieczeniem są wierzytelności handlowe, pełnomocnictwo do rachunku oraz bankowy tytuł egzekucyjny Zabezpieczenie rzeczowe lub poręczenia cywilne
Cel udzielanego finansowania przez bank Dowolny cel przeznaczenia środków otrzymanych z tytułu sprzedawanej faktury Określony cel wykorzystania środków
Sposób oceny ryzyka przez instytucję kredytująca W ocenie ryzyka transakcji najważniejsza jest jakość przekazywanego pakietu wierzytelności, co pozwala korzystać z factoringu również firmom będącym w gorszej sytuacji finansowej W ocenie transakcji ryzyka najważniejsza jest kondycja finansowa kredytobiorcy
Źródło spłaty zadłużenia Źródłem spłaty factoringu są odbiorcy, także klient nie musi przeznaczać na spłatę środków z własnego obrotu Spłacenie rat i odsetek kredytu musi być finansowane z obrotu
Wpływ na ocenę sytuacji finansowej klienta Nie obniża zdolności kredytowej Obniża zdolność kredytową
Wpływ na bilans firmy Korzystny wpływ na strukturę bilansu Wykazywane w bilansie jako zobowiązanie kredytowe

 

 

Dlaczego factoring sprawdza się w czasie kryzysu:

1. Zapobiega skutkom nieprzewidywalnych zatorów płatniczych ;

2. Zapewnia bieżące monitorowanie należności;

3. Oferuje przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców;

 

avatar
Autor:

Specjalista ds. projektów Unii Europejskiej w firmie Najda Consulting. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończyła kierunek Europeistyka o specjalności Zarządzanie Funduszami Europejskimi. Posiada również tytuł magistra socjologii o specjalności Socjologia Stosowana uzyskany na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Jej wykształcenie pozwoliło nabyć gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnych oraz rozliczaniem projektów zarówno z programów krajowych jak i regionalnych. Od 2008 roku zajmuje się przygotowaniem wniosków o dofinansowanie, biznes planów, studium wykonalności, a także przeprowadzaniem badań ewaluacyjnych, społecznych czy marketingowych

Dodaj komentarz