Powoli zbliżamy się do mety w biegu o dotacje unijne. Chociaż perspektywa finansowa obejmuje okres 2007-2013 to w ciągu najbliższych 12 miesięcy zostaną wykorzystane właściwie wszystkie środki przewidziane dla sektora MSP. Wskazują na to ogłaszane na 2012 rok harmonogramy konkursów w ramach różnych Programów Operacyjnych.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się jeszcze ubiegać o dotacje unijne. To dobra wiadomość. Większość konkursów przewidzianych na 2012 rok zakłada jednak, iż inwestycje współfinansowane w ramach dotacji muszą być innowacyjne. Osiągnięcie tego wymogu może sprawić przedsiębiorcom kłopot. Zgodnie z założeniami należy wprowadzić do przedsiębiorstwa nową technologię, którą w myśl zapisów Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, należy rozumieć jako: prawo własności przemysłowej lub usługę badawczo-rozwojową, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług i nie jest stosowana na świecie dłużej niż 5 lat. W odniesieniu do niektórych działań stawia się jednak bardziej zaostrzone wymogi – wprowadzenie technologii nie stosowanej na świecie dłużej niż 3 lata!

W regionach dla MSP

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) są jeszcze do rozdysponowania środki dla przedsiębiorców. Jednakże w 2012 roku bardzo trzeba będzie się postarać aby je zdobyć. Po pierwsze, część przedsiębiorców ma przygotowaną dokumentację aplikacyjną z konkursów z lat ubiegłych. Można więc powiedzieć, iż czekają oni tylko na ogłoszenie konkursów. Po wtóre, może to być ostatni dzwonek więc konkurencja będzie duża.

Dotychczasowy poziom dofinansowania w ramach RPO co do zasady wynosił 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, 50% dla przedsiębiorstw średnich a 40% dla MSP prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu. Wiele konkursów zaplanowanych na 2012 rok zakłada podobny poziom finansowania. Są jednak województwa, które chcąc zapewnić dofinansowanie dla jak największej liczby beneficjentów obniżają te progi do poziomu 35%.

Zachodniopomorskie szykuje się do konkursu, który ma być ogłoszony pod koniec lutego 2012 roku.
W ramach Poddziałania 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie będzie można uzyskać dofinansowanie na technologie istniejące na świecie nie dłużej niż 5 lat. Trwają też otwarte konkursy na specjalistyczne doradztwo dla MSP (poddziałanie 1.3.1.) na promocję przedsiębiorstw w wymiarze międzynarodowym (poddzialanie 1.3.2). Oznacza to, iż można składać wnioski o dofinansowanie, aż do momentu wykorzystania alokacji przewidzianych w ramach tych konkursów.

Na Pomorzu cisza. Nie ma zaplanowanych konkursów dla MSP na 2012 rok.

Dobre wieści można przekazać sektorowi MSP z Województwa Dolnośląskiego. W tym roku maja być ogłoszone nabory wniosków w ramach Działania 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw i Działania 1.2 Doradztwo dla firm oraz wsparcie dla Instytucji Otoczenia Biznesu. W ramach pierwszego działania konkurs na Dotacje inwestycyjne dla MSP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu ma być ogłoszony w marcu 2012. Finansowane będą działania zmierzające do:

– wprowadzenia nowej/poszerzenia istniejącej turystycznej oferty usługowej i produktowej;

– na budowę, modernizację infrastruktury turystycznej (np. bazy noclegowej) oraz

– na wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa.

W ramach Działania 1.1 także będzie można sfinansować działania zmierzające do tworzenia, modernizacji działów B+R w przedsiębiorstwach, w szczególności poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R. Konkurs ma ruszyć w październiku 2012.

Działanie 1.2 jest przeznaczone zarówno do przedsiębiorców jak i Instytucji Otoczenia Biznesu. W grudniu 2012 roku podmioty te będą mogły aplikować o dotacje w zakresie nawiązywania kontaktów gospodarczych (tj. targi, misje).

Instytucja Zarządzająca RPO Województwa Śląskiego planuje w maju 2012 roku ogłosić nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikro- i MŚP. Wsparciem będzie mogła być objęta działalność B+R w przedsiębiorstwach prowadzących działalność innowacyjną. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, tj. technologie informacyjne i telekomunikacja; biologia i biomedycyna; górnictwo, energetyka; ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne; metalurgia i inżynieria materiałowa; przemysł maszynowy, samochodowy i lotniczy; transport.

Wspierać rozwój MSP będzie także Województwo Wielkopolskie. W I kwartale 2012 roku ma być uruchomiony konkurs dla tego sektora. Indykatywny harmonogram naboru wniosków nie określa jeszcze wprost, w ramach którego schematu będzie można uzyskać dofinansowanie. Należy jednak podkreślić, że w przypadku schematu III – Projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, wymagane jest zastosowanie tych stosowanych na świecie nie wcześniej niż od 3 lat).

W Lubuskim RPO zostały wprowadzone liczne ograniczenia w dotacjach unijnych dla przedsiębiorców. Instytucja Zarządzająca będzie w 2012 roku stymulować wzrost inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacniać potencjał. W pierwszym kwartale zaplanowany jest nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw (poddziałanie 2.1) natomiast w drugim dla przedsiębiorstw małych i średnich (poddziałanie 2.2). Oba konkursy przewidują dofinansowanie dla projektów innowacyjnych. Charakter innowacyjności nie jest jeszcze określony. Są natomiast wyznaczone wymagania w odniesieniu do poziomu dofinansowania, który maksymalnie wynosić będzie 35% kosztów kwalifikowanych a wartość dotacji może wynieść maksymalnie 500 tys. zł dla mikro i 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tych konkursów współfinansować nie będzie można robot budowlanych i modernizacji, leasingu oraz zakupu środków transportu. Ponadto projekt musi być zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy i wykazać utworzenie miejsc pracy oraz zwiększenie wartości produkcji. Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny w postępowaniu konkursowym.

E-dotacje na innowacje

Do wykorzystania pozostały znaczne środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który jest skierowany głównie do przedsiębiorstw z sektora MSP a ma ułatwiać im wdrażanie nowych technologii. 2012 rok będzie więc dobrą okazją na zdobycie tych dotacji. Szczególnie warte uwagi są działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej oraz 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu b2b.
W ramach tych konkursów będzie można zdobyć potężne dofinansowania. W 2012 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała aż po 3 konkursy w ramach obu działań, choć niewykluczone, że odbędzie się ich więcej, jeżeli przewidywana alokacja nie zostanie rozdysponowana. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Działanie 8.1 przeznaczone jest na dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej tj. na e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. W szczególnie korzystnej sytuacji zostali postawieni przedsiębiorcy, którzy w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia mają nie więcej niż 27 lat. Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości do 80% wydatków kwalifikowalnych. Pozostali beneficjenci – do 70%. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 700 tys. złotych.

Przedsiębiorca, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje może liczyć na dofinansowanie z działania 8.2. Projekty składane do konkursu mają umożliwiać automatyzację wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Sposób obliczania dofinansowania jest zależny od statusu przedsiębiorcy, lokalizacji projektu i kategorii wydatków, nie może on jednak przekroczyć kwoty 2 mln zł.

Nowe instrumenty w unijnej orkiestrze

Unia Europejska stopniowo odchodzi od dotowania inwestycji w krajach członkowskich. Może się więc okazać, że wraz z końcem tego okresu programowania do zapomnienia odejdą bezzwrotne dotacje unijne. Już teraz część województw wprowadza do swoich Regionalnych Programów Operacyjnych zwrotne instrumenty finansowe – JEREMIE i JESSICA. No ale to jest temat na następny artykuł…

avatar
Autor:

Na stanowisku specjalisty ds. funduszy UE w firmie Hossa Finance zajmuje się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków UE i środków krajowych, Biznes Planów oraz rozliczaniem inwestycji dofinansowywanych ze środków UE. Wcześniej pracowała między innymi w Wydziale Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, gdzie brała również udział w szeregu szkoleń związanych z problematyką wykorzystania środków z UE. Katarzyna jest absolwentką Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła podyplomowe studia na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu – Przygotowanie i zarządzanie projektami UE oraz Podyplomowe Studia Prawa Administracyjnego i Samorządowego na Uniwersytecie Szczecińskim. Biegle włada językiem hiszpańskim i angielskim.

1 komentarz

 • admin@roothelp.plavatar
  Doradztwo gospodarcze
  Maj 4th, 2012

  Jednak dotacje unijne to ciągle najlepszy pomysł i zachęta dla osób otwierających biznes.
  Przygotowanie wniosków unijnych i biznesplanów wcale nie jest takie trudne.
  Dużo materiałów na ten temat znajduje się w internecie.

Dodaj komentarz