W lutym 2012r roku rozpoczął się ostatni konkurs dla przedsiębiorstw prywatnych na realizacje inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, poddziałanie 1.1.3 Inwestycje MSP w nowe technologie. Problem w tym, że działanie to jest skierowane dla firm, które w ramach projektu wdrożą technologię umożliwiającą wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług, które nie są stosowane na świecie dłużej niż 5 lat! Dla firm, które nie spełniają tego kryterium praktycznie nie będzie już żadnej możliwości wnioskowania o dotacje unijne, aż do czasu uchwalenia nowego budżetu unijnego po roku 2014. Można więc zadać pytanie: co dalej?

Alternatywnym rozwiązaniem, a zarazem połączeniem wspólnych sił samorządów gminnych i przedsiębiorstw prywatnych jest możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego JESSICA. Inicjatywa JESSICA to jeden z najmłodszych unijnych instrumentów, który zapoczątkował wdrożenie dopiero w aktualnym budżecie 2007-2013. Województwo Zachodniopomorskie jest jednym z pierwszych polskich regionów, w którym powstał fundusz rozwoju obszarów miejskich w ramach inicjatywy JESSICA. Fundusz zarządzany jest w województwie zachodniopomorskim przez dwa banki: Bank Zachodni WBK udziela pożyczek na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Bank Ochrony Środowiska który udziela pożyczek w pozostałej części województwa. Wybrani operatorzy zainwestują w regionie łącznie 143 mln zł w ciągu najbliższych kilku lat.

Jakie projekty mają szansę na realizację?

Projekty starające się o dofinansowanie z tego funduszu muszą wpisywać się w Lokalne Programy Rewitalizacji. Oznacza to, że powinny być połączeniem funkcji publicznej, społecznej z częścią komercyjną z uwagi na konieczność osiągnięcia ekonomicznej stopy zwrotu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć: przebudowy budynków lub zespołu obiektów w celu spełnienia innych niż dotąd funkcji użytkowych (np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe), konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem w celu zachowania ich wartości historycznych, budowy obiektów usługowych w połączeniu z częścią publiczną, rewitalizacji kamienic, inwestycji w sektorze turystyki.

Jakie są warunki udzielanej pożyczki?

Pożyczka Jessica w montażu finansowym może wynieść nawet 75% kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast wkład własny w wysokości 25% inwestycji może zostać sfinansowany poprzez środki własne lub środki pochodzące z uzupełniającego kredytu bankowego. Okres na jaki udzielana jest pożyczka Jessica wynosi w przypadku Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego 20 lat, a w pozostałej części województwa – tam gdzie operatorem jest Bank Ochrony Środowiska – 15 lat. Oprocentowanie pożyczki w Banku Ochrony Środowiska określone jest z góry (w przypadku SOM oprocentowanie wyliczane jest indywidualnie dla każdego z projektów) wg zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR3M pomniejszoną o dwa punkty procentowe – analizując finalnie oprocentowanie Jessica na dzień 20.01.2012r przedstawia się następująco 4,98% – 2% = 2,98%! Takiego oprocentowania w swojej ofercie nie posiada, żaden bank udzielając kredytu inwestycyjnego – kredyty inwestycyjne zaczynają się od 9-10%.

Projekt 4×4 Biznes przychodzi z pomocą przedsiębiorcom

Projekt 4×4 Biznes rozpoczął się konferencją, która odbyła się 9 lutego 2012r.(szczegóły na stronie www.4x4biznes.pl ). W projekcie „4×4 biznes” założono wsparcie szkoleniowe dla mikro i małych firm ze strategicznych branż Województwa Zachodniopomorskiego usytuowanych na obszarach rewitalizacji, lub chcących inwestować na tych obszarach. Projekt umożliwia podniesienie kwalifikacji i zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu inicjatywy Jessica w stopniu pozwalającym na aplikowanie i realizację inwestycji w ramach programu.

W ramach projektu „4×4 biznes” w okresie od marca 2012 roku do grudnia 2012 roku organizowane będą szkolenia dotyczące inicjatywy Jessica , obejmujące następujący zakres:

1. Aspekty formalne i prawne w ramach inicjatywy Jessica

Szkolenie przewidziane dla:

– kierowników finansowych,
– księgowych lub osób odpowiedzialnych za politykę finansową w firmie.

Zakres tematyczny szkoleń:

– wytyczne formalne, kryteria ekonomiczno-finansowe,
– załączniki finansowe,
– dobór odpowiedniego finansowania inwestycji,
– aspekty złożenia zabezpieczenia pożyczki,
– analiza finansowo-ekonomiczna,
– proces rozliczania pożyczki,
– zasady księgowania kosztów.

2. Dokumentacja inwestycyjna i realizacja inwestycji w Jessica.

Szkolenia przewidziane dla:

– osób pełniących stanowiska kierownicze,
– osób zajmujących nadzorem inwestycyjnym.

Zakres tematyczny:

– omówienie funduszu FROM,
– wytyczne formalne i merytoryczne,
– kryteria techniczne i środowiskowe,
– studium wykonalności,
– przygotowanie procesu inwestycyjnego,
– możliwe bariery prawne,
– prowadzenie procesu budowlanego,
– zakończenie inwestycji.

Szkolenia skierowane są do mikro i małych firm z branży: turystycznej, ICT, logistyczno-spedycyjnej, budowlano-montażowej, obsługi portów, usytuowanych na obszarach rewitalizacji lub chcących inwestować na tych obszarach posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze Województwa Zachodniopomorskiego.

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz