Do czasu wstąpienia do Unii Europejskiej w maju 2004 r. Polska mogła, korzystać ze środków pochodzących z budżetu UE stanowiących pomoc przedakcesyjną. Jednak dopiero stając się pełnoprawnym członkiem Unii otrzymaliśmy dostęp do możliwości wykorzystania całego spektrum funduszy, których głównym celem jest:

* wspieranie wszechstronnego rozwoju;

* wyrównywanie dysproporcji na poziomie poszczególnych regionów, poprzez wspieranie procesów restrukturyzacji i modernizacji;

* wzmocnienie spójności ekonomicznej i społecznej.

Chcąc pozyskać dotację należy przedstawić w biznesplanie źródła finansowania całej inwestycji. Wtedy często okazuje się, że środki własne danej firmy są niewystarczające konieczne jest zaciągnięcie zobowiązania w banku – np. w postaci kredytu pomostowego[1].

Na chwilę obecną znakomita większość banków posiada w swojej ofercie kredyt pomostowy. Dzięki swojej konstrukcji ma on za zadanie zapewnić kredytobiorcy zachowanie płynności finansowej podczas realizacji inwestycji tj. w okresie od momentu wydatkowania środków do momentu ich refundacji. Zatem jest udzielany na pokrycie kosztów projektu w maksymalnej wysokości odpowiadającej kwocie dotacji na okres do momentu jej uzyskania.

Korzyści płynące z zaciągnięcia kredytu pomostowego są (wg banków) następujące:możliwość szybkiego uzyskania promesy kredytowej – często niezbędnej przy ocenie merytorycznej projektu przez Instytucję Wdrażającą;

* uproszczone procedury i krótki okres analizy wniosku kredytowego;

* atrakcyjne oprocentowanie – często niższe niż kredytów inwestycyjnych;

* możliwa karencja w spłacie kapitału;

* terminy spłat rat kapitałowych rozłożone w dogodnych dla Klienta terminach skorelowanych z harmonogramem wypłaty dotacji;

* brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu – wynikającą z otrzymania dotacji z UE;

* brak prowizji za opóźnienie w spłacie kredytu pod warunkiem, że wynika ono z opóźnień w wypłacie dotacji.

 

Dodatkowo niemal wszystkie banki chwalą się tym, że ich wyspecjalizowani pracownicy będą pomocni w zakresie finansowania przedsięwzięć z wykorzystaniem środków unijnych. Niektóre banki dodatkowo prowadzą lub organizują warsztaty o tematyce związanej z dotacjami z UE.

 

W taki sposób przedstawiają swoje produkty banki a jak wygląda rzeczywistość? Otóż z mojego doświadczenia obecnie:

* otrzymanie promesy kredytowej wiąże się z przejściem całego procesu analizy co jest immamentnie związane dość długim okresem czasu (średnio 2 – 4 tygodnie); wyjątkiem jest tutaj Bank Zachodni WBK, który rzeczywiście posiada możliwość uzyskania promesy w około 1 tydzień za 1000zł; promesa najdłużej jest ważna 9 miesięcy w bankach: BGŻ, BPH i Pekao SA; praktyczna rada: dużo łatwiej i szybciej można uzyskać promesę leasingową;

* uproszczone procedury polegają na tym, że jeżeli mamy już dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o dopłatę to te same dokumenty oraz biznesplan możemy wykorzystać w kontaktach z bankiem; czas potrzebny na analizę wniosku kredytowego to minimum 2 – 4 tygodni w zależności np. od liczby aktualnie procesowanych wniosków;

* marża kredytów pomostowych jest ściśle powiązana z oceną przez bank zarówno inwestycji jak i firmy, która będzie ją realizowała; widełki marży to przedział od ok. 2% do nawet 8%;

* w niektórych bankach np. BPH istnieje możliwość karencji nie tylko kapitału, ale również odsetek do momentu zakończenia inwestycji co jest istotnym zmniejszeniem obciążenia szczególnie dla sektora MŚP;

* terminy spłat rat kapitałowych można ustalać z bankiem – mogą być one miesięczne, kwartalne lub półroczne – najczęściej są one uzależnione od specyfiki danego projektu;

* bez prowizji następuje spłata kapitału związanego z otrzymaniem dotacji z UE.

 

Odnosząc do doradztwa banków w zakresie pomocy przy przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do składania wniosku o dopłatę z Unii muszę stwierdzić, że choćby ze względu na brak czasu jest to zadanie bardzo skomplikowane w realizacji. Trudno będzie bankowi zastąpić wyspecjalizowaną, dobrą firmę doradczą, która profesjonalnie przygotuje zarówno wniosek z załącznikami jak i rozliczenie całego projektu.

 

Pozostają jeszcze do omówienia trzy istotne kwestie związane z kredytami pomostowymi. Mianowice wymagany przez banki minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej, wymagany wkład własny kredytobiorcy oraz sposób oceny zdolności kredytowej (tabela nr 1).

W znakomitej większości banki „życzą sobie”, aby firma która ma zamiar starać się o kredyt pomostowy była prowadzona od co najmniej roku a najlepiej od 2 lat. Wymóg ten skutecznie eliminowałby wszystkie firmy typu „start-up”, które są naturalnym beneficjentem szczególnie w przypadku wniosków o dotacje z PROW (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Istnieją jednak banki, które dopuszczają możliwość udzielania kredytów pomostowych dopiero co założonym firmom. Są to: PKO BP SA; BGŻ SA; Banki Spółdzielcze – szczególnie w przypadku rolników; BPH SA – pod warunkiem wniesienia 30% wkładu własnego, uzyskania poręczania od funduszu poręczeniowego, wypłaty kredytu po podpisaniu umowy dotacji. Wymienione powyżej banki mogą również w ocenie zdolności kredytowej beneficjenta funduszy UE, oprzeć się na biznesplanie, czyli prognozie przyszłych wyników finansowych związanych z inwestycją). Do tego grona możemy częściowo dołączyć BRE Bank SA, ponieważ przy analizie finansowej oprócz badania historii finansowej firmy za ostatnie dwa lata, bierze również pod uwagę dane z biznesplanu. Odnoszą się do minimalnego wkładu własnego w ocenie większości banków powinien on się kształtować w przedziale od 10 – 20%, niemniej dwa banki, BRE Bank SA oraz Getin Noble Bank SA, sfinansują nawet 100% inwestycji pod warunkiem uzyskania zabezpieczenia, które musi być zarówno płynne jak i wysokie – przekraczające 120% wartości projektu.

 

Tabela nr 1

Dostępność kredytów pomostowych w bankach

banki

okres prowadzenia działalności

wkład własny

ocena zdolności kredytowej

PKO BP

bez ograniczeń

Standard 20%

w oparciu o biznesplan

BGŻ

bez ograniczeń

standard 15%

w oparciu o biznesplan

Banki Spółdzielcze

bez ograniczeń

standard 20%

w oparciu o biznesplan

BPH

bez ograniczeń

standard 10%;

nowe firmy 30%

w oparciu o biznesplan

BRE

18 m-cy

od 0%

historyczne wyniki finansowe oraz w części biznesplan

Getin Noble

24 m-ce

od 0%

historyczne wyniki finansowe

Źródło: opracowanie własne

Podsumowując, należy stwierdzić, że pomimo znacznej liczby banków działających na terenie Polski tylko garstka stworzyła swoim Klientom ułatwienia dotyczące kredytów pomostowych. Nie oznacza to bynajmniej, żeby się zniechęcać i rezygnować, raczej znając stan faktyczny wytrwale szukać najlepszej dla siebie opcji finansowania projektów pamiętając, że fundusze europejskie mogą pozwolić na uzyskanie środków potrzebnych do otwarcia działalności lub szybkiego rozwoju firmy. Często są to środki finansowe w formie dotacji, co oznacza pomoc w formie bezzwrotnej. Jest to niewątpliwie szansa dla polskich przedsiębiorstw, którą może się w obecnej skali i najbliższej przyszłości nie powtórzyć.

 

Autor: Dariusz Kret

Doradca Finansowy

Hossa Finance[1] http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Podstawowe+informacje/

avatar
Autor:

Zatrudniony na stanowisku doradca finansowy ds. kredytów hipotecznych i inwestycyjnych zarówno dla osób fizycznych jak i firm w Hossa Finance od 2010 r. Zajmuje się wyszukiwaniem najlepszej oferty dla naszych Klientów, pomocą w kompletowaniu dokumentacji oraz kontaktem z bankiem zarówno czasie procedury kredytowej jak i po jej zakończeniu. Uczestniczył w szeregu szkoleń związanych z tematyka kredytów hipotecznych i inwestycyjnych a także profesjonalnej obsługi klienta. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie - Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej oraz Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa. Absolwent studiów Master of Business Administration na Uniwersytecie Szczecińskim. Obecnie w trakcie pisania rozprawy doktorskiej z zakresu rynków kapitałowych. Wcześniej pracował w pośrednictwie finansowym gdzie zajmował się kredytami hipotecznymi oraz inwestycyjnymi

1 komentarz

  • avatar
    rozliczanie dotacji
    Luty 21st, 2012

    Z mojego doświadczenia wynika, że raczej zupełnie nie wiedzą na czym dotacje polegają…

Dodaj komentarz