Rok 2011 jest jednym z ostatnich w którym firmy mogą aplikować o dotacje unijne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów na szczeblu krajowym. Podobna sytuacja odnośnie możliwości dofinansowania inwestycji dotyczy również polskich miast, które ze względu na ograniczenia budżetowe, poziom zadłużenia i konieczność realizacji najważniejszych własnych zadań gminnych zdecydują się na przesunięcie w czasie przygotowanych projektów. Można więc zadać pytanie co dalej?

Alternatywnym rozwiązaniem a zarazem połączeniem wspólnych sił samorządów gminnych i przedsiębiorstw prywatnych jest możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego JESSICA. Środki przeznaczone na Jessica pochodzą z części dotacji unijnych w ramach rewitalizacji które samorządy województw przeznaczyły na ten cel w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Środki te uzupełniają konkursy o granty unijne w ramach rewitalizacji miast z tą tylko różnicą, że dotacje unijne na lata 2007-2013 aktualnie powoli stają się niedostępne a fundusze w ramach inicjatywy Jessica będą cały czas w obrocie na rynku z uwagi na fakt iż jest to mechanizm zwrotny. Realizowane projekty z tego funduszu muszą wpisywać się w Lokalne Programy Rewitalizacji, powinny być połączeniem funkcji publicznej, społecznej z częścią komercyjną z uwagi na konieczność osiągnięcia ekonomicznej stopy zwrotu. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć: przebudowy budynków lub zespołu obiektów w celu spełnienia innych niż dotąd funkcji użytkowych(np. na cele gospodarcze, społeczne, kulturowe), konserwacji i renowacji obiektów zabytkowych wraz z kompleksowym zagospodarowaniem w celu zachowania ich wartości historycznych, budowy obiektów usługowych w połączeniu z częścią publiczną (w tym zagospodarowanie terenu, budowa dróg dojazdowych).

Instrument ten aktualnie wdrażają cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomorskie, śląskie. Środki jakie zostały przeznaczone na realizację Jessica w poszczególnych województwach przedstawiają się następująco: woj. zachodniopomorskie 35,5 mln Euro, woj. wielkopolskie 66 mln Euro, woj. pomorskie 57 mln Euro, woj. śląskie 60 mln Euro.

Aktualnie została podpisana pierwsza umowa na realizację projektu Jessica w województwie wielkopolskim. Projekt dotyczy rewitalizacji obszarów poprzemysłowych w centrum Leszna poprzez budowę Galerii Goplana.

Drugi projekt który aktualnie czeka na podpisanie umowy będzie realizowany w Międzyzdrojach. Projekt dotyczy budowy Galerii Molo wraz z punktem ratownictwa i pomocy medycznej oraz punktem doradczo-szkoleniowym. W Galerii zostały zaprojektowane punkty handlowe i gastronomiczne, które zostaną wydzierżawione przedsiębiorcom którzy będą prowadzili w tym miejscu działalność gospodarczą. Inwestycję będzie realizowała spółka prawa handlowego której właścicielem jest gmina Międzyzdroje. Z uwagi na dużą wartość inwestycji a zarazem możliwości sfinansowania budowy obiektu w montażu finansowym uwzględniono udział pożyczki Jessica w wysokości 75% wartości inwestycji, wkład własny w wysokości 25% inwestycji zostanie sfinansowany poprzez środki własne oraz środki pochodzące z kredytu bankowego. Okres na jaki w tym przypadku udzielana jest pożyczka Jessica wynosi 15 lat, oprocentowanie jest wg zmiennej stopy procentowej liczonej w oparciu o stawkę bazową WIBOR3M pomniejszoną o dwa punkty procentowe(na dzień 14.07.2011r oprocentowanie wynosi 2,2%), możliwe jest również udzielenie karencji w spłacie pożyczki do 24 miesięcy na czas realizacji inwestycji co nie jest bez znaczenia z uwagi na zachowanie płynności finansowej firmy. Analizowany powyżej przykład Galerii w bardzo dokładny sposób pokazuje jak można powiązać sferę publiczną z częścią komercyjną którą wykorzystają w przyszłości przedsiębiorstwa.

 

Podsumowując można jednoznacznie stwierdzić, że pod koniec roku 2011, Jessica będzie jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań finansowania na rynku inwestycji w sektorze MSP. A biorąc pod uwagę ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć przez samorządy gminne można będzie w odpowiedni sposób połączyć wspólnie siły(np. samorząd gminy udostępnia dany teren lub obiekt w odpowiedniej konstrukcji prawnej a przedsiębiorcy realizują inwestycje przy pomocy funduszu Jessica) tak, żeby zrealizować cele publiczne przy równoczesnej korzyści finansowej z prowadzonej działalności gospodarczej.

Autor tekstu: Andrzej Najda

Dyrektor Hossa Finance

avatar
Autor:

Ekspert w dziedzinie funduszy unijnych i dużych projektów inwestycyjnych dla samorządów gminnych i firm z sektora MSP. Tematyką funduszy unijnych zajmuje się od 2002 roku. Swoją pracę z funduszami rozpoczął w firmie ComputerLand S.A w Warszawie przy realizacji międzynarodowego projektu z 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W 2004 roku założył firmę doradczą Najda Consulting, która z sukcesem zrealizowała kilkanaście projektów których łączna wartość dofinansowania przekroczyła kwotę 263 653 709,00 zł, natomiast wartość projektów wyniosła 504 360 048,00 zł. W firmie Najda Consulting zarządzał 140 projektami unijnymi. Był koordynatorem 83 projektów unijnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, 49 projektów unijnych dla sektora MSP, 8 projektów unijnych dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury które z sukcesem uzyskały dofinansowanie. Zarządzał rozliczeniami 103 projektów unijnych, w tym pełnił funkcję Inżyniera Kontraktu w 17 realizowanych inwestycjach. Do najważniejszych zrealizowanych przez niego projektów należą: „Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach” – wartość inwestycji 23 mln zł, „Rewitalizacja zabytkowej linii nadmorskiej kolei wąskotorowej w Gminie Rewal” – wartość inwestycji 41 mln zł, „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim”- wartość projektu 35 mln zł, „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park” - wartość projektu 38 mln zł, „Budowa Pawilonu Wystawowego służącego celom „Centrum Dialogu Przełomy” – wartość inwestycji 24 mln zł. W 2012 i 2013 roku zrealizował projekt szkoleniowy 4x4biznes, który polegał na przeszkoleniu i przygotowaniu 180 przedsiębiorstw z woj. zachodniopomorskiego do aplikowania i zarządzania projektami nowego instrumentu finansowego Jessica. Jest pomysłodawcą takich projektów jak: portal informacyjny o nowych dotacjach unijnych na lata 2014-2020 – www.nowedotacjeunijne.eu , portal szkoleniowy www.4x4biznes.pl, akcji społecznościowej wraz z cyklem szkoleń Nie Łykaj Jak Pelikan, która ma na celu ochronę interesów kredytobiorców – www.nielykajjakpelikan.pl Uczestnik wielu konferencji biznesowych, autor wielu artykułów. Gościł m.in. w TV Biznes, TVP Szczecin, Pomerania TV, Polskim Radiu Szczecin. Prowadzona przez niego firma uzyskała bardzo dużo nagród i wyróżnień wśród których można wymienić: • I miejsce w Konkursie Gospodarczym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii Usługa Roku 2011 • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2011r w dwóch kategoriach: Innowacyjna Firma oraz Dynamicznie Rozwijająca się firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • I miejsce w konkursie Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju 2012r w kategorii Innowacyjna Firma. Dodatkowo prowadzona przez niego firma zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju w kategorii Innowacyjna Firma jako jedna z trzech najlepszych w kraju. • wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin w 2010 roku w kategorii mikroprzedsiębiorca. Prowadzona przez niego firma jest od paru lat jest też wysoko klasyfikowana w rankingu najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce, który przygotowuje dwumiesięcznik Fundusze Europejskie co niewątpliwie świadczy o jego skuteczności.

Dodaj komentarz