Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku polskim w sektorze MSP odznaczają się znacznie niższym poziomem rozwoju technologicznego niż pozostałe kraje funkcjonujące na Jednolitym Rynku Europejskim i na rynkach światowych. Z uwagi na wysoki dysonans pomiędzy konkurującymi krajami stworzono narzędzie Kredytu Technologicznego.

Już 20 czerwca ruszy nabór wniosków w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) na prostszych zasadach. W związku z wyczerpywaniem się innych rodzajów dofinansowania może to być jedyna oferta dla sektora małych i średnich firm. Od 2009 roku rolę Instytucji Wdrażającej
Działania 4.3 Kredyt Technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pełni Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), gdzie na tegoroczny konkurs przeznaczył 303mln zł.

Kredyt technologiczny przeznaczony jest na wdrożenie nowej, własnej lub kupionej technologii i uruchomieniu na jej bazie nowych lub udoskonalonych towarów bądź usług. Do tej pory niewielu przedsiębiorców było zainteresowanych taką formą finansowania inwestycji z uwagi na bardzo skomplikowane procedury oraz możliwości uzyskania dotacji na inwestycje między innymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

23 maja weszła w życie nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej), która wprowadza wiele ułatwień w staraniu się o kredyt. Od 25 maja 2011 roku obowiązuje nowa dokumentacja konkursowa, która uwzględnia zapisy wspomnianej powyżej ustawy z dnia 3. lutego 2011 roku.

Uproszczone procedury

Zgodnie z nową dokumentacją za koszty kwalifikowane będą uznawane wszystkie koszty poniesione po przekazaniu dokumentacji do BGK. Inwestycje można zatem rozpocząć gdy wniosek wpłynie do BGK, a nie po uzyskaniu promesy premii technologicznej. Zmiany dotyczą również sposobu obliczania premii technologicznej do tej pory premia obliczana była w oparciu o kwotę kredytu technologicznego na dzień dzisiejszy w oparciu o koszty kwalifikowane. Premia technologiczna nie zależy już od wielkości osiągniętej sprzedaży towarów lub usług, czyli rezultatów inwestycji technologicznej i wypłacana jest w całości, jednorazowo.

Istotną zmianą jest również jednorazowa wypłata premii technologicznej bezpośrednio po realizacji inwestycji, bez konieczności dokumentowania sprzedaży towarów i usług wyprodukowanych z jej udziałem oraz zmiana postaci technologii. Wcześniej mogła mieć ona postać wyłącznie prawa własności przemysłowej lub usługi badawczo-rozwojowej. Obecnie katalog wydatków kwalifikowanych poszerzono o nieopatentowaną wiedzę techniczną.

Kredyt technologiczny – dla kogo?

Wsparciem mogą zostać objęci przedsiębiorcy mający siedzibę (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy oraz posiadające zdolność kredytową.

O kredyt technologiczny przedsiębiorca może ubiegać się tak, jak o inny kredyt w bankach komercyjnych, współpracujących z BGK. Obecnie na liście banków współpracujących znajduje się 15 podmiotów (lista banków znajduje się na stronie www.bgk.com.pl).

 

Wydatki kwalifikowane w ramach Kredytu technologicznego

Wydatki podlegające dofinansowaniu można podzielić na sześć kategorii:

I – zakup nowych lub używanych środków trwałych,

II – najem, dzierżawa lub leasing zarówno środków trwałych jak i gruntów, budynków lub budowli,

III – budowa i rozbudowa istniejących budowli, budynków, maszyn oraz urządzeń, które stanowią środki trwałe,

IV – zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeśli w umowie leasingu znajduje się zapis o obowiązku nabycia ich z upływem okresu leasingu,

V – zakup gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu (do 10% wydatków kwalifikowanych),

VI – wydatki związane z wykonaniem przez doradców zewnętrznych dokumentów i analiz np. ekspertyzy, projekty techniczne.

Przedsiębiorcy często mylnie uważają iż z Kredytu Technologicznego można sfinansować zakup innowacyjnych urządzeń jednak Kredytu technologicznego nie można uzyskać na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym już została wdrożona nowa technologia.

Kolejną ważną dla przedsiębiorców kwestią w tym działaniu jest informacja o jaką kwotę kredytu mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Kwota ta nie została ustawowo określona, określono jednak maksymalną kwotę inwestycji, wynosi ona 50 mln euro natomiast kwota premii technologicznej maksymalnie może wynieść 4 mln zł. Należy pamiętać, iż wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść minimum 25% wydatków kwalifikowanych.

 

Procedura wypłaty pieniędzy

Wnioskodawca będąc w trakcie realizacji inwestycji składa wniosek o płatność w banku komercyjnym, który z kolei przekazuje go do Banku Gospodarstwa Krajowego. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje premię technologiczną do banku komercyjnego, który przeznacza ją na częściową spłatę kredytu.

Zbliżający się nabór jest jednym z ostatnich konkursów pozwalających na uzyskanie dodatkowego dofinansowania planowanych przedsięwzięć oraz poprawę konkurencyjności polskich firm z sektora MSP. Działanie 4.3 Kredyt technologiczny jest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców planujących wzrost mocy produkcyjnych poprzez zakup innowacyjnych technologii. Warto zaznaczyć, iż przewidziana pula środków przeznaczonych na ten konkurs w kolejnych latach wynosi 336 149 568,00 EUR.

Podsumowując powyższe fakty oraz terminy ogłoszenia naboru wniosków należy jednoznacznie stwierdzić, że firmy, które chciałyby wnioskować o wsparcie w ramach Kredytu Technologicznego muszą szybko rozpocząć prace nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach tego działania. Natomiast ułatwienia jakie zostały wprowadzone po zmianach przepisów spowodowały, że kryteria dostępu do tej formy finansowania inwestycji będzie mogło spełnić więcej firm z sektora MSP.

 

Autor tekstu: Katarzyna Podyma-Różak

Specjalista ds. projektów z UE

k.rozak@hossafinance.pl


avatar
Autor:

Na stanowisku specjalisty ds. projektów UE w firmie Hossa Finance pracuje od 2010 roku. Zajmuje się opracowywaniem wniosków o dofinansowanie ze środków UE i środków krajowych, oraz rozliczaniem inwestycji dofinansowywanych ze środków UE. Specjalizuję się w działaniach z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (m.in. 3.1.1, 3.1.2). Uczestniczyła w szeregu szkoleń związanych z problematyką pozyskiwania funduszy z UE a także profesjonalnej obsługi Klienta.

Dodaj komentarz